Административни услуги

1 – Издаване на диплома за средно образование 

2 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2.1 – З А Я В Л Е Н И Е

3 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

3.1 – З А Я В Л Е Н И Е

4 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година)

4.1 – З А Я В Л Е Н И Е

5 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

7.1 – З А Я В Л Е Н И Е

8 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

8.1 – З А Я В Л Е Н И Е

9 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация