Еразъм +

Проект BG01-KA122-VET-000030894 "пОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ И МОТИВАЦИЯ НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРАКТИКА В "пОРТУГАЛИЯ"

Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия" организира заключително събитие по проект № 2018-1-BG01-КА102-047443, „Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици“ (StyleUp Mobility), по програма Еразъм +.

Заключително събитие по проект „Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици“ StyleUp Mobility, програма Еразъм + се проведе на 06.01.2020г. в гр. София. По време на събитието, участвалите в мобилност в рамките на 14 дни в Лондон, Англия 20 учениици и техни учители, споделиха знания и свои впечатления от обменът пред над 70 души гости на събитието, сред които техни съученици и колеги, включително и от други гимназии, представители на образователни центрове, партньорски бизнес организации, асоциации и други.

По време на събитието бе представена основната цел на проекта – учениците да усвоят нови знания и умения в областта на фризьорството и козметиката, пряко да участват в извършване на фризьорски и козметични услуги в международна среда и да обогатят практическия си опит.

Учениците презентираха свои впечатления, видеа, практически умения и показаха получените сертификати Europass, потвърждаващи придобитите нови знания отвсеки участник в практиката. Приемаща организация на децата в Лондон бе ACD College, които подпомогнаха участвалите да натрупат безценен нов опит в професионалната си сфера на работа като физьори и козметици. Особено внимание бе обърнато какви са ползите от този опит за тях за вбъдеще. Учениците заявиха, че подобен тип проекти стимулират и дават възможност признаването на придобития в чужбина опит, спомагат придобиването на нови социални компетенции и подобрява лингвистичните им умения.

По време на събитието, практическа сесия също бе реализирана, с демострации на наученото и прилагането на нови подходи и трендове във фризьорството и козметиката.

Общата нагласа и съобщение към пристсъващите бе, че благодарение на реализирането на подобен тип проекти мобилност по програма Еразъм+, учениците имат възомжност да разширят своите езиковите компетенции в англоговоряща среда, да подобрят трудовите си навици и нови меки умения; да реализират културен обмен и да се запознаят с традициите, включително и в обучението на друга държава.

Добавена стойност за тях е по-високо усвояване на учебното съдържание по различни учебни предмети от учебния план;  нов социален опит;  интегриране в стратегическото развитие на ПГ в ключови направления на придобитите от мобилността компетентности и опит, които създават дълготрайни ползи за училищната общност.

Финалното събитие бе част от мерките за осигуряване на публичност и по-широко представяне на постигнатите по проекта резултати и полученото финансиране по програма Еразъм+.

Повече информация за проекта и новини може да откриете на интеренет страницата на училището: http://pgfksofia.com/

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 https://www.mypr.bg/news/education/Zaklyuchitelno-sabitie-po-proekt-StyleUp-Mobility-programa-Erazam–26217/ 

Проект "Европейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметикци", програма Еразъм +, 2018/2019 г.