Изпити

НВО 10 клас

ДЗИ 12 клас

Самостоятелна форма на обучение

График

НВО 10 клас

Уважаеми ученици и родители на Х клас,

      Според графика на дейностите за организация на националното външно оценяване (НВО) в Х клас предстои да се:

 1. проведат задължителни изпити по Български език и литература и по Математика. За тях не се подават заявления.
 2. подават заявления за изпити по желание на ученика по Чужд език и по Информационни технологии.

     Последните два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап, като онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образец за полагане на изпит по информационни технологии и на изпит по чужд език.

 Попълненото заявление учениците може да подават по два начина:

1. На хартиен носител – от 15.02.2021 г. – 19.02.2021 г. до 15,00 часа в училището;

2. По електронен път да се изпрати на e-mail pgfk.sofia@abv.bg от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. вкл.

Изпитът по чужд език: Който желае да се яви на изпит по Руски език трябва да маркира отговор срещу ниво А1, а който избира Английски език, трябва да маркира срещу ниво А2. Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.

Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърната зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към Вашите учители по чужди езици и по ИТ.
След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат вписано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.

 Датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания са, както следва:

 Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на ученика)

ДЗИ 12 клас

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020 – 2021 година, подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в информационната система, сесия май-юни 2021 г. е от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май–юни  
 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.
  Провеждане на държавните изпити по теория на професията и  специалността за XII клас за придобиване на втора степен на професионална квалификация
 • държавният изпит по теория на професията ще се проведе на 04.06.2021 г. и следва да се явя не по-късно от 7,30 часа с документ за самоличност;
 • държавният изпит по практика на професията ще се проведе на 08.06.2021 г. и следва да се явя не по-късно от 9,00 часа.

Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане на изпити за формиране на годишна оценка по учебни предмети за завършен клас за ученици в самостоятелна форма на обучение  – януарска сесия, учебна 2022/2023 годин

ГРАФИК

за провеждане на държавните изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация – сесия юни, учебна 2019/2020 година

05.06.2020

Начален час: 9,00 часа; Краен час: 13,00 часа

Теория на професията и специалността:

 • за професия „Фризьор“, специалности:

     – „Фризьорство“ – втора степен

     –  „Организация и технология на фризьорските услуги“ – трета степен

 • за професия „Козметик“, специалност:

      – „Козметика“ – втора степен

9 - 10.06.2020

Начален час: 9,00 часа; Краен час: 15,00 часа

Практика на професията и специалността:

 • за професия „Фризьор“, специалности:

     – „Фризьорство“ – втора степен

     –  „Организация и технология на фризьорските услуги“ – трета степен

 • за професия „Козметик“, специалност:

      – „Козметика“ – втора степен