ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

Напомням Ви, че с писмо с изх. №16-00-62/25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, е регламентирана процедурата за документирането и контрола на случаите на отсъствие на учениците от училище по медицински причини.

В тази връзка следва да бъдат спазвани Указанията за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка (образец), за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари са информирани от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за изискванията към издаването на медицинска бележка, както и е разпоредено да се изписва и уникалният идентификационен номер (УИН) на медицинското лице, издало бележката.

При възникнало съмнение за редовността на издадения документ ще се осъществява контрол на издадените медицински бележки по определената процедура.

Образец на медицинска бележка