ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

Напомням Ви, че с писмо с изх. №16-00-62/25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, е регламентирана процедурата за документирането и контрола на случаите на отсъствие на учениците от училище по медицински причини.

В тази връзка следва да бъдат спазвани Указанията за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка (образец), за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари са информирани от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за изискванията към издаването на медицинска бележка, както и е разпоредено да се изписва и уникалният идентификационен номер (УИН) на медицинското лице, издало бележката.

При възникнало съмнение за редовността на издадения документ ще се осъществява контрол на издадените медицински бележки по определената процедура.