Подкрепа за успех

учебна 2020/2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ 2

За набиране на кандидати за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 263 от 03.09.2019 година

В изпълнение на чл. 71, ал. 3 от Указанията за ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ във връзка с писмо изх. № 9105 – 277 от 14.08.2019 г. на г-жа Грета Ганчева — ръководител проект BG05M20P001-2.Ol 1-0001 „Подкрепа за успех” и писмо РУО1-27095/19.09.2019 г. на началника на РУО София-град и във връзка с изпълнение на дейностите за работа с родителите, чрез включване на образователни медиатори в ПГФК „Княгиня Евдокия“ по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ за период от една учебна година: 2019/2020 г.

ОБЯВЯВАМ

1. Откривам процедура за подбор на персонал и определяне (избор) на лице за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за нуждите на ПГФК „Княгиня Евдокия“ за период от една учебна година: 2019/2020.

2. Основна цел на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

3. Минимални изисквания: средно образование

4. Вид договор: трудов договор – непълно работно време 4 (четири) часа

5. Срок на договора: до 14.09.2020 г.

6. Начин на провеждане на подбора:

първи етап: подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, на 08 октомври 2019 г. от 16,00 ч. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

втори етап: интервю (събеседване) – на 09 октомври 2019 от 14,30 ч. след оценка на съответствието на представените документи с изискванията за заемане на длъжността.

7. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  • попълнено заявление
  • автобиография
  • копие от диплом за завършена степен на образование.
  • копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на училището или на адрес www.pgfksofia.com

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на училището всеки работен ден от 8,30 до 15,30 часа от 03.10.2019 г. до 08.10.2019 г. вкл. до 16,00 ч.

8. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

9. Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

10. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на видни и достъпни места в училището.

11. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на комисията за подбор на персонал в деловодството на училището до директора на ПГФК „Княгиня Евдокия“, в срок не по-късно от 3 (три) дни от обявяване на списъците с класиране.

Телефон за информация: 02/8739500

Неразделна част от настоящото обявление е Приложение № 6 към чл. 70, ал. 4 -примерна длъжностна характеристика на образователния медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на училището на 03.10.2019 година.

Мариета Гигова

Директор

ОБЯВЛЕНИЕ 1

за набиране на кандидати за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 263 от 03.09.2019 година

В изпълнение на чл. 71, ал. 3 от Указанията за ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ във връзка с писмо изх. № 9105 – 277 от 14.08.2019 г. на г-жа Грета Ганчева — ръководител проект BG05M20P001-2.Ol 1-0001 „Подкрепа за успех” и писмо РУО1-27095/19.09.2019 г. на началника на РУО София-град и във връзка с изпълнение на дейностите за работа с родителите, чрез включване на образователни медиатори в ПГФК „Княгиня Евдокия“ по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ за период от една учебна година: 2019/2020 г.

ОБЯВЯВАМ

1. Откривам процедура за подбор на персонал и определяне (избор) на лице за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за нуждите на ПГФК „Княгиня Евдокия“ за период от една учебна година: 2019/2020.

2. Основна цел на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

3. Минимални изисквания: средно образование

4. Вид договор: трудов договор – непълно работно време 4 (четири) часа

5. Срок на договора: до 14.09.2020 г.

6. Начин на провеждане на подбора:

първи етап: подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, на 26 септември 2019 г. от 14,00 ч. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

втори етап: интервю (събеседване) – на 26 септември 2019 г. от 16,00 ч. след оценка на съответствието на представените документи с изискванията за заемане на длъжността.

7. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  • попълнено заявление
  • автобиография
  • копие от диплом за завършена степен на образование.
  • копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на училището или на адрес www.pgfksofia.com

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на училището всеки работен ден от 8,30 до 15,30 часа от 20.09.2019 г. до 26.09.2019 г. вкл. до 13,00 ч.

8. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

9. Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

10. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на видни и достъпни места в училището.

11. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на комисията за подбор на персонал в деловодството на училището до директора на ПГФК „Княгиня Евдокия“, в срок не по-късно от 3 (три) дни от обявяване на списъците с класиране.

Телефон за информация: 02/8739500

Неразделна част от настоящото обявление е Приложение № 66 към чл. 70, ал. 4 -примерна длъжностна характеристика на образователния медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на училището на 20.09.2019 година.

Мариета Гигова

Директор